دانلود بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض -کامل و جامع

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

چکیده فارسی و انگلیسی دارد
منابع فارسی و انگلیسی دارد
پرسشنامه دارد
خروجی نرم افزار دارد
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض به کارگرفته شده از سوی آنها در بین مدیران طراحی شده است جامعه آماری مورد تحقیق در این پژوهش کلیه مدیران ادارات دولتی شهر تنکابن است ،نمونه ی پژوهش شامل 108نفر بوده که

ادامه مطلب