فایل مقاله آموزشی دستورالعمل تفكیک ، جمع آوری ، حمل و دفع پسماند های پزشكی

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _مقاله آموزشی دستورالعمل تفكیک ، جمع آوری ، حمل و دفع پسماند های پزشكی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از مقاله آموزشی دستورالعمل تفكیک ، جمع آوری ، حمل و دفع پسماند های پزشكی ببرید

ماده1 تعاریف
الف مركز بهداشتی و درمانی عبارتند از كلیه بیمارستانها، درمانگاهها، مراكز بهداشت، آزمایشگاهها، مراكز تزریق یا پانسمان مطبها ، رادیولوژیها، دندانپزشكی و فیزیوتراپی ، مراكز تحقیقات پزشكی و سایر مراكز مشابه كه به نوعی خدمات بهداشتی و درمانی ارایه می نمایند

ادامه مطلب