دانلود (مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله)

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید
به صفحه دانلود فایل(مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله}را دانلود خواهید کرد

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین است که 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون mmplبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd رفتار

ادامه مطلب