پرسشنامه هوش اجتماعی

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر
عنوان محصول دانلودی:پرسشنامه هوش اجتماعی

یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پرسشنامه هوش اجتماعی)) را در ادامه مطلب ببینید
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد میباشد که پایایی و روایی آن تایید شده است پرسشنامه دارای 36 سوال و طیف 5 درجه ای لیکرت می باشد منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است
پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب الفای کرونباخ برابر با 78 محاسبه شده است برای برآورد قابلیت اعتماد از روش دونیمه کردن نیز استفاده شده است ضریب گوتمن دو نیمه کردن آزمو

ادامه مطلب